کنکور چیزی جز کتاب نیست و کتاب خواندن، کار دانش آموزان حرفه ای

پاسخ تمامی سوالات مطرح شده در کتاب زمین شناسی پیش دانشگاهی

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

یه کوچولو از زیست پیش دانشگاهی

  

فرایند 

محل انجام در پروکاریوتها 

محل انجام دریوکاریوتها

همانندسازی

سیتوپلاسم

هسته,میتوکندری,کلروپلاست

رونویسی

سیتوپلاسم

هسته,میتوکندری,کلروپلاست

ترجمه

سیتوپلاسم

سیتوپلاسم,میتوکندری,کلروپلاست 

بالغ شدن rna  اولیه

سیتوپلاسم(در ارکی باکترها)

هسته

نکته این جدول در این هست که در یوکاریوتها وپروکاریوتها فرایند ترجمه میتونه  در سیتوپلاسم انجام بشه 

  

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

زیست سال دوم فصل اول

 

این مطلب اختصاص دارد به فصل اول از زیست سال دوم دبیرستان

 

مواد الی: موادی که فقط توسط موجودات زنده ساخته می شوند.و عموما دارای اسکلت کربنی هستند.

مواد آلی بدن موجودات زنده شامل کربو هیدرات ها،لیپید ها،پروتئین ها،و اسیدهای نوکلئیک و یا ترکیبی از این ها و یا ترکیبی از مواد معدنی و آلی است.مانند:لیپوپروتئین،گلیکوپروتئین،گلیکولیپید،فسفولیپید،پپتید و گلیکان،نوکلئوپروتئین،ریبونوکلئوتید،دئوکسی ریبونو کلئوتید و...

1-هیدرات های کربن(کربو هیدراتها):در ساختار این گروه همیشه کربن هیدروژن واکسیژن وجود دارد.

2-لیپیدها:در ساختار این گروه همیشه کربن هیدروژن و اکسیژن وجود دارد.

3-پروتیین ها:در ساختار این گروه همیشه کربن هیدروژن و اکسیژن ونیتروژن وجود دارد.

4-اسید نوکلیک:در ساختار این گروه همیشه کربن هیدروژن اکسیژن نیتروژن وفسفر وجود دارد.

نکته:مواد الی معمولا به صورت درشت ملکول(پلیمر)[ساخته شده از واحدهایی کم بیش یکسان(مونومر)هستند]

نکته:عامل اصلی تفاوت مواد الی در جانداران مختلف تفات در پلی مر های سازنده ی ان است.

نکات مهم:

1-مواد آلی فقط به وسیله جانداران ساخته نمی شوند.

2-همه مواد آلی کربن دارند و بعضی از مواد معدنی هم دارای کربن هستند مثل CO2

3-همه مواد کربن دار ماده آلی نیستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

نکاتی در مورد انزیم محدود کننده

 

یه کوچولو از زیست:

 1- آنزیم های محدود کننده به طور طببیعی در باکتری ها وجود دارند این آنزیم ها به توالی کوتاه و ویژه ای (جایگاه تشخیص انزیم) متصل میشوند وسپس dna را در برخی نقاط برش می دهد.

2- در هر جایگاه تشخیص دو پیوند فسفو دی استر شکسته می شود.

3- هر قطعه ای حاصل از برش انزیم محدود کننده که خود دو رشته ای هستند رشته ی تکی از نوکلیوتید ها را در انتهای خود دارند هر کدام از این تک رشته ها مکمل هستند و میتوانند دوباره از طریق پیوند هیدروژنی به هم متصل شوند به همین خاطر به انها انتهای چسببنده می گویند.

4- آنزیم ecori توالی GAATTC را میشناسد و سپس پیوند فسفو دی استر را بین دو نوکلیو تید A و G در هر رشته میشکند.

چون نقطه برش در دو رشته جایگاه تشخیص مقابل هم نیست در قطعات حاصل انتهای چسبنده ایجاد می شود.

5- توالی نوکلیوتیدهای  چسبنده حاصل از انزیم AATT, ecori است.

 

 

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا