1.ای انسان حقیقت جو صدای این نی را که از جدایی ها (جدایی از عالم معنا) شکایت می کند گوش کن.
 
2.از زمانی که مرا از نیستان عالم معنا جدا کرده اند همه ی موجودات همراه با ناله های مشتاقانه ی من ناله و فریاد کرده اند.
 
3.برای بیان درد اشتیاق و جدایی از معشوق شنونده ای می خواهم که درد دوری از حق را درک کرده باشد و دلسوخته و مشتاق باشد.
 
4.هر کس که از اصل و مبدأ خود جدا شده باشد همواره در جستجوی رسیدن به اصل و مبدأ اصلی خود است.
 
5.من (انسان عارف، مولوی) در هر جماعتی عشق درونی خود را با سوز بیان کردم و با همه ی گروه ها همنشین شدم.
 
6.هر کس با توجه به بینش خود و بسته به میزان شناخت خودش با من همراه شد؛ هیچ کس حال من را درک نکرد.
 
7.اسرار من در ناله های درونی من نهفته است اما چشم و گوش (حواس ظاهری) توانایی درک راز این ناله ها را ندارد.
 
8.جسم و روح انسان از یکدیگر جدا نیست ولی هیچ کس توانایی درک (دیدن) روح را ندارد.
 
9.این صدای شور انگیزی که از درون من (عارف) بلند می شود سوز عشق است، هوا و هوس نیست؛ هر کس که این عشق در وجودش نیست، نابود باشد.
 
10.  صدای مشتاقانه ای که از درون نی (عارف) بلند می شود سوز عشق است که همه ی وجود او را فرا گرفته  است و آن چه باعث جوشیدن مِی می شود نیز عشق است.
 
11.  نی (عارف) همدم و مونس همه ی کسانی است که از یار خود جدا شده اند؛ ناله های نی اسرار درونی ما را آشکار می کند.
 
12.  کسی هم چون نی ندیده است که هم زهر باشد و هم پادزهر؛ هیچ کس نیز مانند نی که هم دم ساز باشد (همدم) و و هم مشتاق، ندیده.
 
13.  نی حکایت های راه خونین عشق را بیان می کند و از قصه های عشق مجنون که همه رنج و درد است سخن می گوید.
 
14.  حقیقت عشق را هر کسی درک نمی کند؛ تنها عاشق می تواند آن را درک نماید همان طور که که تنها گوش برای شنیدن سخنان مناسب است.
 
15.   روزگار زندگی ما (عارف) با غم و اندوه گذشت و روز ها را با عشق و سوز دل پایان بردیم.
 
16.  اگرچه عمر ما گذشت، هیچ اندوهی نیست؛ آنچه مهم است این است که عشق ما جاودانه بماند.
 
17.  تنها ماهی دریای حق (عاشق) است که از غوطه خوردن در دریای عشق خداوند سیر نمی شود؛ هر کس که از عشق بی بهره باشد، در راه رسیدن به معشوق خسته می شود.
 
18. انسانی که از عشق بی بهره است حال انسان عاشق را درک نمی کند بنابراین سخن گفتن بیشتر از این ارزشی ندارد.
 
تهیه شده توسط "جناب آقای عباسیان"