آسوده خاطر باش، طوری که انگار همه چیز آن طور که تو می خواهی انجام خواهد شد.