1.ای انسان حقیقت جو صدای این نی را که از جدایی ها (جدایی از عالم معنا) شکایت می کند گوش کن.