به طور متوسط این کتاب در کنکور، درحدود 13 تا 15 سؤال را به خود اختصاص می دهد. 
در فصل 1: دقت در مطالبی هم چون چگونگی فعالیت آنزیم ها، جایگاه گوارش پلی ساکاریدها. نوع پلی ساکاریدهای ذخیره ای و ساختاری در جانداران مختلف و ویژگی آنزیم ها و انواع پروتئین ها از لحاظ عملکرد و چگونگی تأثیر گروه های فعال در مولکولی زیستی، اهمیت قابل توجهی دارند.البته نحوه عمل کرد آنزیم کاتالاز، تأثیر H2O2 بر سلول و نوع واکنش هایی که آنزیم ها در سلول انجام می دهند، قابل توجه است.

در فصل دوم:ویژگی های تک سلولی مژکدار تریکودینا از لحاظ شکلی و تغذیه ای، ویژگی های غشاهای سلولی از لحاظ نوع مولکول های سازنده غشاء، وظیفه غشاء، وظیفه اندامک های فاقد غشاء، جایگاه آن ها، وظیفه اندامک های غشاءدار، ویژگی های ریخت شناسی و عمل کردی آن ها،چگونگی نقل و انتقال مولکول ها از غشاهای زیستی و هم چنین خاستگاه اندامک های غشادار، اهمیت ویژه ای دارد.

در فصل سوم:تقسیم بندی بافت های جانوری، ازلحاظ بافتهای اصلی و فرعی، نوع مولکول های سازنده غشای پایه، و این که همه انواع بافت های پوششی غشای پایه دیده می شود یا خیر؟ و این که مولکول ها از چه موادی تشکیل شده و یا در بافت های پیوندی، چگونگی توزیع این بافت و عملکرد آنها و در بافت ماهیچه ای، شکل و عمل کرد سلول ها، توجه شود.
ویژگی ها و طبقه بندی بافت های گیاهی از لحاظ نوع، عملکرد، محل استقرار، و حتی نوع گیاهانی که در آن ها دیده می شود، باید مدنظر واقع شود.

در فصل 4:یعنی بحث گوارش، دقت در نوع سیستم گوارشی جانوران مختلف و این که آیا همه جانوران لزوماً سیستم گوارشی احتیاج دارند یا خیر؟ و اگر سیستم گوارشی خاصی را دارا هستند آیا از نوع کیسه گوارشی یا لوله گوارشی است؟
دقت در مسیر و بخش های لوله گوارشی جانوران، جایگاه های شروع گوارش مکانیکی، شیمیایی، جایگاه های ادامه گوارش شیمیایی و مکانیکی و جایگاه چگونگی جذب مواد مختلف در مسیر لوله گوارشی اهمیت دارد.

بخش های مختلف لوله گوارش انسان از دهان تا مخرج. نوع ماهیچه های موجود درهر بخش، این که کدام بخش ارادی و کدام بخش غیرارادی هستند؟ و ترتیب بخشهای سازنده لوله گوارش از مری تا مخرج، به ترتیب از بیرونی ترین لایه تا درونی ترین لایه و نوع ترشحات و ویژگی های مواد ترشحی به درون لوله گوارش و چگونگی ترشحات وارده به لوله گوارش و چگونگی ترشحات وارده به لوله گوارش،اهمیت دارد.
در انتها، مقایسه سیستم گوارشی علف خواران نشخوارکننده و غیرنشخوارکننده نیز توصیه می شود.
در فصل 5:دقت در سیستم پرندگان، نحوه نقل و انتقال هوای ورودی به سیستم تنفسی پرنده.

چگونگی ورود هوا به بخش های مختلف سیستم تنفسی پرندگان.

دقت در سیستم تنفس جانوران مختلف، بخش های تشکیل دهنده سیستم تنفسی انسان، چگونگی عمل کرد آن ها، اهمیت قابل توجهی دارد.

در فصل 6:دقت در سیستم گردش خون از قبیل بسته یا باز بودن، موضوعی تحت عنوان تیره و روشن بودن خون در بخشهای ورودی به قلب یا خروجی از قلب.
توجیه گردش بزرگ و کوچک خونی در جانوران، موضوعی تحت عنوان گردش خون ساده یا مضاعف یا ناقص و کامل بودن.

بررسی عملکرد میوکارد قلب،الکتروکاردیوگرام، و موضوعات وابسته به آن، توزیع خون در بافتها، مبادله مدار بین خون و بافت در مویرگ ها و نیز مکانیسم های توجیه نوارالکتروکاردیوگرام، وضعیت دریچه ها و حفره های قلبی و صداهای قلبی در بررسینوار قلب به همراه گروههای خونی اصلی و فرعی، اهمیت قابل توجهی دارد.

درموضوع بحث گیاهی نیز:

چگونگی انجام نقل و انتقال مواد از تار کشنده تا آوند چوب.

عوامل موثر در جریان یافتن شیره خام در بافت هادی چوبی.

مکانیسم تعرق، وضعیت بخش های مختلف سلول نگهبان در هنگام باز و بسته بودن روزنه ها.

پدیده تعرق، بذرافشانی و جریان توده ای باید بیش تر و با دقت تر مطالعه شود.

در موضوع بحث های فصل 7 یعنی دفع مواد زائد.

نوع ماده زائد نیتروژن دار دفعی در جانداران مختلف در زیستگاه های مختلف.

میزان مصرف آب و انرژی لازم برای دفع مواد زائد نیتروژن دار.
بررسی بخش های مختلف نفرون، مبنی بر این که، این بخش ها در کجای کلیه قرار داشته و هر بخشی چه عملی را انجام می دهند.
بررسی فرآیند تراوش، بازجذب و ترشح مواد از لحاظ نوع مواد در بخش های مختلف هم بسیار مهم هستند.
بررسی عمل دیالیز و چگونگی عملکرد کلیه در تنظیمPH خون نیز مهم به نظر می رسند.
در بخش حرکت:
چگونگی حرکت کرم خاکی، و این که ماهیچه های طولی و حلقوی آن در بخش کشیده و حجیم چگونه هستند.
اصطلاحاتی که درمورد بخشهای سازنده تار ماهیچه ای نظیر تارچه، سارکومر، سارکولم و ... مهم هستند.
چگونگی پرواز پرنده، نوع باله های موجود در ماهی ها و عملکرد هر کدام از این باله ها بسیار با اهمیت هستند.

نوع مفصل ها، به ویژه بخش های موجود در مفصل های متحرکی مثل مفصل لولایی و بررسی ظاهری ساختارهای استخوانی هم بسیار مهم هستند.

نوع حرکت های گیاهی، اعم گرایشی، تاکتیکی، تنگشی و نوع گیاهانی که این حرکت ها را انجام می دهند، بسیار مهم هستند.

 

منبع