mind

روزی ملا کنار رودخانه نشسته بود و با ملاقه ماست در آب می ریخت. رهگذری به او گفت " ملا داری چه کار میکنی؟" ملا جواب داد:"دارم دوغ درست می کنم." مرد پرسید: "مگر می شود با چند ملاقه ماست در آب رودخانه دوغ درست کرد ؟!" ملا گفت: "نه نمی شود، ولی اگر بشود چه دوغی می شود!"

نکته: تفاوت اعتماد به نفس و فقدان آن تفاوت تمرکز بر ممکن ها و غیر ممکن هاست. افراد خلاق و با اعتماد به نفس به احتمالات و ممکن ها فکر می کنند. آن ها وقتی به نتایج مثبت می اندیشند (اگر بشود..) انگیزه مضاعفی برای یافتن راه مناسب در خود احساس می کنند. در صورتی که افراد ناموفق بیشتر به ناممکن ها و نشدن ها متمرکز هستند.

لازمه خلاقیت مثبت اندیشی است. داشتن ذهنی باز برای کشف و دیدن آنچه که از نگاه دیگران نادیدنی است و وجود خارجی ندارد.

مختصر گویم به هر کاری که هست

کور بینا بهتر از بینای کور