این کتاب شامل حل مسائل کل کتاب ریاضی اول دبیرستان می باشد، امید است که با استفاده  مناسب دانسته های خود را بهبود بخشید و بتوانید ریاضی را هر چه آسان و سریع یاد بگیرید.