آموزش فیزیک پیش دانشگاهی، مبحث حرکت دایره ایی که شامل مباحث زیر است:

۰۱ - سرعت زاویه ای متوسط و لحظه ای
۰۲ - دوره تناوب، بسامد و حرکت دایره ای یکنواخت
۰۳ - سرعت خطی
۰۴ - مفهوم شتاب و نیروی مرکزگرا

۰۵ - محاسبه شتاب مرکزگرا
۰۶ - نیروی مرکزگرا
۰۷ - حرکت در جاده و شیب عرضی
۰۸ - چرا فضانوردان در هوا معلق اند؟
۰۹ - اثبات ریاضی و دقیق فرمول شتاب مرکزگرا