این پست اختصاص به همه عزیزانی دارد که در درس ریاضی 2  به قول دوستان یه کمی لنگ میزنند و میخوان با کمی تلاش بیشتر این ضعف رو جبران کنن ، این مجموعه آموزشی در هفت فصل ارائه شده و به تفکیک تمامی فصل ها مورد بررسی قرار گرفته است انشااله که مفید واقه بشود.

فصل اول:دنباله، الگو، توان رسانی، ریشه گیری   دریافت

فصل دوم: تابع   دریافت

فصل سوم: تعیین علامت و حل نامعادلات   دریافت

فصل چهارم: احتمال و فضای تصادفی   دریافت

فصل پنجم: مثلثات و توابع مثلثاتی   دریافت

فصل ششم: ماتریس و دترمینال  دریافت

فصل هفتم: ترکیبات   دریافت

با تشکر از استاد جابر عامری