پاسخ کل پیام آیات دین و زندگی سال چهارم دبیرستان به همراه جواب تمام فعالیت های کتاب در لینک زیر آماده دانلود میباشد. این مجموعه  به صورت خلاصه تهیه شده و در سه لینک متفاوت از درس 1 تا 9 کتاب را ضمیمه میباشد.

درس 3-2-1

درس 6-5-4

درس 9-8-7

پاسخ فعالیت ها