عید فطر

خدیا ، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده.

آمین

خدایا، حال همه رو خوب کن، به خصوص دوستان بازدید کننده ی سرشاخ رو.

آمین