می گویند اگر صدایش بزنی می آید.آن قدر سریع که باورت نمی شود و آن قدر آرام که متوجه اش نمی شوی! اما اگر راست هم نگویند تو باید بیایی!هم سریع و هم آرام! چه من متوجه شوم و چه باورم نشود.

میگویند اگر نیکی کنی جوابت را چند صد برابر بیشتر می دهد و از راهایی پاسخ ات را می دهد که حتی به ذهنت هم نمی رسد. اما اگر این را هم نمی گفتند تو باید جواب عملم را به نیکو ترین شکل ممکن بدهی. چه به ذهن من برسد و چه نرسد!

می گویند اگر به راه او گام نهی،همراه تو می آید و همگام تو می شود و بی آن که صدای پایش را بشنوی حظور او را در کنارت احساس می کنی! اما اگر این را هم نگفته بودند باز هم تو باید همیشه کنار من و همراه من باشی،چه من صدای حضورت را بشنوم و چه نه!

به تو می گویم،قوی و مصمم که از این پس هر جا که برویم باید که تو هم باشی چرا که عزم خود را جزم کرده ام که سر سپرده تو شوم و از این پس تا ابد زندگیم با تو باشم و با فکر تو زندگی کنم و به با تو بودن عادت کنم و این همه ممکن نیست مگر که تو هم کنارم باشی!