تریکودینا

1-کدام جانور به واسطه داشتن مژک ، دهان سلولی و خارهای اتصال دهنده موجب می شود که این جاندار سلولی بسیار تخصص یافته باشد؟

1)       لنفوسیت              2)ماکروفاژ                        3)مونوسیت                       4)تریکودینا

2-کدام عبارت درباره ی تریکو دینا نادرست است؟

1)با فاگوسیتوز باکتری ها را می بلعد.

2)فتوسنتز کننده نیست.

3)هسته هلالی شکل دارد.

4)مژک ها فقط در حرکت جاندار نقش دارند.

 میکروسکوپ

3-مناسب ترین میکروسکوپ برای مطالعه سلول در حال تقسیم کدام است؟

1)الکترونی نگاره                  2)الکترونی گذاره                 3)میکروسکوپ نوری            4)الکترونی ولتاژ بالا

 

4-برای مطالعه .................. از میکروسکوپ الکترونی استفاده نمی شود.

1)زنش مژک تریکو دینا

2)هسته لنفوسیت t کشنده

3)کپسید چند وجهی باکتریوفاژ

4)رشته های سلولوزی در دیواره سلولی

سلول های پروکاریوتی

5-در ساختار یک باکتری بیرونی ترین قسمت کدام است؟

1)غشای پلاسمایی               2)دیواره سلولی                   3)کپسول             4)پیلوس