این پست به منزله شروع به کار  واحد مشاوره سرشاخ می باشد .از این پس تمامی عزیزانی که درخواست مشاوره تخصصی در زمینه کنکور را دارند میتوانند از طرح  رایگان مشاوره سرشاخ استفاده کنند لازم به ذکر است این بخش به صورت آزمایشی به صورت محدود عضو گیری خود را آغاز کرده و امید است در آینده ای نه چندان دور فعالیت رسمی این واحد آغاز شود.