فرایند 

محل انجام در پروکاریوتها 

محل انجام دریوکاریوتها

همانندسازی

سیتوپلاسم

هسته,میتوکندری,کلروپلاست

رونویسی

سیتوپلاسم

هسته,میتوکندری,کلروپلاست

ترجمه

سیتوپلاسم

سیتوپلاسم,میتوکندری,کلروپلاست 

بالغ شدن rna  اولیه

سیتوپلاسم(در ارکی باکترها)

هسته

نکته این جدول در این هست که در یوکاریوتها وپروکاریوتها فرایند ترجمه میتونه  در سیتوپلاسم انجام بشه