تریکو دینا یک جاندار تک سلولی است که همانند فرفره روی بدن لغزنده ماهی حرکت و از باکتری ها تغذیه می کند.

نقش مژک در تریکو دینا:با زنش های خود هم باکری ها را به سوی دهان سلولی خود می راند و هم موجب حرکت جاندار می شود.

نقش خار های اتصال دهنده در تریکو دینا:جاندار را روی تکیه گاه خود یعنی روی بدن ماهی متصل می کند.

ویژگی هایی که باعث میشود سلول تریکو دینا تخصصی شود:داشتن مژک,دهان سلولی,خارهای اتصال دهنده.

شباهت های تریکو دینا و سلول های سازنده بدن ما:سلول های پوشاننده لوله تنفسی همانند تریکو دینا مژک دارند.هر دو هسته ای محتوی DNA دارند.

غشای پلاسمایی:محتویات سلول را از محیط بیرون جدا می کند.همچنین این غشا کمک میکند تا سلول مواد مورد نیازش را از محیط بگیرد و مواد زاید را به محیط بدهد.وسیتوپلاسم را احاطه کرده است.

سیتوپلاسم:ماده ای روان و سیال که اندامک های مختلفی در آن جای دارند.