1.خدایا فقط تو را ستایش می کنم که تو پاکی و تنها به راهی که تو برایم مشخص کردی می روم.
 
2.فقط درگاه تو را می جویم و تنها بخشش تو را می خواهم و تنها تو را یه یگانگی یاد می کنم چون تو تنها شایسته ای.
 
3.تو دانا و بزرگی، تو بخشنده و مهربانی، تو ارائه دهنده ی بخشش هستی و شایسته ی ستایشی.
 
4. انسان با ادراک خود نمی تواند تو را به شایستگی توصیف کند و نمی توان تو را به کسی تشبیه نمود.
 
5. خدایا وجود تو سراسر ارجمندی، بزرگی دانش و اطمینان است و همه ی وجودت نور و شادمانی و بخشش و پاداش است.
 
6.خدایا، همه ی غیب ها را تو می دانی و همه ی عیب و نقص های انسان را می پوشانی و همه ی زیاد و کم کردن امور زندگی دست توست.
 
7.سنایی با تمام وجود تو را ستایش می کند و به یگانگی می ستاید به این امید که به این وسیله از آتش دوزخ رهایی یابد.
 
تهیه شده توسط جناب آقای عباسیان