فرمول های پرکاربرد مشتق برای استفاده شما عزیزان  در لینک زیر آماده دانلود می باشد.