جزوه آموزشی مجموعه ها

زیر مجموعه، تفاضل دو مجموعه، اجتماع و اشتراک دو مجموعه، مجموعه متناهی و نا متناهی و بطور کل روش های شناخت و مشخص کردن انواع مجموعه محتوای فایل زیر میباشد که برای دوستان سال اولی آماده گردیده است.