این شعر رو استاد غیاثی سرودند تا ما بتونیم این دوتا چرخه رو تو ذهنمون داشته باشیم و بهتر درکش کنیم.حتما نباید اون رو حفظ کرد چراکه با یه بار خوندن خیلی چیز ها برامون واضح میشه!

 ☻تخم 2n نشسته دیده براهه آبه


اگر غذا نباشه چرخه اون خرابه

غذای اون معدنی بود نه ماده آلی

شما می دونید چرا بله چون اون گیاهه

آب و غذاشو خورده آره هنوز نمرده

برای هر سوالی آرکگنش جوابه

اسپروفیت جوان بعد از اون اومد میان

یکباره این درست نیست مدیونه میتوزاشه

اسپروفیت جوان قدرت هاگ نداره

محل اون درون گامتوفیت ماده

میان کپسول اون هزاران هاگ نهفته

انگار خدا رموزو به هرکدومش گفته

هاگدانو پاره کردی هاگو دیوانه کردی

با تقسیمات میوز صد تا جوانه کردی

هاگ بیچاره رو باد برده به دور دستا

حالا باید بِرُویَد عجب کاری خدایا

تنها امیدش تویی خدای آسمون ها

بعد از تو مونده دست تقسیمات پُر بَلا

حالا دوتا فرد خوب تحویل زندگی داد

نر و ماده نشستن  مثل آدم و حوا

روی راس یکیشون آنتریدی نشسته

همتای اون آرکگن هنوز زبونش بسته

حالا بریم سراغ سرخس خوب و تازه

ببینیم این یکی هم با اون چه فرقی داره

تا تخم و میوز هر دو موافق چرخه اند

بعد از اون اختلافات یواش یواش ظاهرند

اولی پروتاله زیر اسپروفیتش

بحث چرخه قبلی کسی اونو ندیدیش

بعد از میتوز مثل اون نوبت بالغ رسید

اما اونجا هیچ کسی ریزومو ریشه ندید

آره اسپروفیتش برگ شاخه میاره

هاگدانا را ببینید مثل قطار قطاره

مجموع این گروه ها هاگینه نام دارند

هاگینه ها به ترتیب ردیف ردیف سوارند

تا پروتال همین کار باهم ادامه داره

هاگدانو پاره کرده باد هاگا رو میاره

 صفحه قلبی اومد مشکل هاگ رو حل کرد

زیر صفحه قلبی گامتوفیتا رو ول کرد

اسپروفیت گامتوفیت اندازه هاش مهم اند

دانش آموزان باید این دو تا رو بفهمند

اسپروفیت سرخس اندازه درخته

اما خزه بیچاره کمی بالا نرفته

خزه باید همیشه کوچکیش ثابت باشه

بخاطر اینکه اون مدیونه اسمزاشه

نمیتونه موادو بیشتر بالا بیاره

مثل سرخسم باشه کارش خیلی محاله

ولی سرخس خوبم این مشکلو نداره

چون که به ساختمانش آوند کار گذاشته

هر دو چرخه یه چیزی یاد بنده میاره

قدرت بینهایت به هر چیزی می تابه

 

به محضر شما ها زبون درازی کردم

بادرس و شعر و خزه یه خورده بازی کردم