شکستی نیست مگر دست کشیدن از تلاش                                                              

« آلبرت هوبارد »