از دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن وامید به فردا داشته باش.

انیشتن