هدف از مهندسی ژنتیک , تولید ژن یا محصول ژن به مقدار انبوه است. که شامل پنج مرحله است.

1- برش dna          

2- تولید dna نو ترکیب

3- کلون کردن ژن

4- غربال کردن

5- استخراج ژن

خوب بچه ها فکر کنم اگه یه مثال بزنم بهتر متوجه بشید....