دکتر نکویی، کارشناس مسائل آموزش کشور گفت: شیمی ،زیست و دروس عمومی از جمله دروس مفهومی هستند که اگر متن را با دقت و حوصله بخوانند بیشتر تست ها را درست پاسخ می دهند، بنابراین اولین مرحله افزایش دقت و تسلط نسبی این دروس است یعنی در این مرحله تست های مبحث خوانده شده را بزنید و درصد بگیرید اما به زمان کاری نداشته باشید و تست های نزده را علامت بزنید.نکته دوم در تسلط بر تست دروس مفهومی این است که تست های نشان دار که در آنها ضعیف بودید در دفترچه خلاصه نویسی خود نوشته و آنها را دوباره مرور کنید.وی افزود: نکته سوم سنجش است که در این مرحله باقی تست ها را بزنید و هم زمان و هم درصد بگیرید و نکته طلایی آخر دوره تست های خلاصه نویسی شده و مرور تست هایی است که به دلیل غلط زدن و یا بلد نبودن نشان دار کردید این تست ها خلاصه چند مبحث خواهد بود.