عربی

نکاتی چند از آموزش ترجمه عبارات عربی که در سوالات ترجمه و تعریب کمک شایانی به دوستان کنکوری می کند:

ترجمه‌ی فعل در عربی اهمیت زیادی دارد. برای ترجمه‌ی یک جمله ابتدا باید سراغ فعل جمله رفت و به نکات زیر دقت کرد:

ما + فعل مضارع  « ماضی منفی                                        ما ذهب«  نرفت

لم + فعل مضارع « ماضی منفی، ماضی نقلی منفی                لم نذهب « نرفت، نرفته است

لمَا + فعل مضارع «  ماضی نقلی منفی                               لما یذهب « هنوز نرفته است

لمَا + فعل ماضی « ظرف زمان به معنای هنگامی که               لما ذهب « هنگامی که رفت

کان+ فعل مضارع  « ماضی استمرار                                   کان یذهب« می‌رفت

کان+ قد + فعل ماضی، کان + فعل ماضی « ماضی بعید         کان قد ذهب، کان ذهب  «رفته بود  

قد + فعل ماضی « ماضی نقلی                                        قد ذهب « رفته است

قد + فعل مضارع « شاید و گاهی

س و سوف + فعل مضارع « مستقبل

ادات شرط (من، ان،...) + فعل ماضی « فعل مضارع معنی می‌شود

فعل شرط « مضارع التزامی، جواب شرط « مضارع اخباری یا مستقبل

باب افعال و تفعیل « به صورت متعدی ترجمه می‌شود.

باب مفاعله و تفاعل « برای مشارکت به کار برده می‌شود با این تفاوت که در باب مفاعله یکی از دو طرف فاعل و دیگری مفعول است ولی در باب تفاعل هر دو طرف فاعل محسوب می‌شوند.

 

منبع