در این پست ویدیوهای مکانیک نیوتونی رو میزارم که شامل مباحث زیر هست:

۰۱ - قانون اول نیوتون
۰۲ - قانون دوم نیوتون
۰۳ - قانون سوم نیوتون

۰۴ - قانون جهانی گرانش نیوتون
۰۵ - میدان گرانشی زمین
۰۶ - نیروی عمودی تکیه گاه
۰۷ - نیروی عمودی تکیه گاه در آسانسور
۰۸ - نیروی اصطکاک و دلایل آن
۰۹ - نیروی اصطکاک ایستایی
۱۰ - نیروی اصطکاک جنبشی
۱۱ - یک مثال ساده از نیروی اصطکاک جنبشی
۱۲ - مثال از نیروی اصطکاک
۱۳ - روش حل مسایل قانون دوم نیوتون
۱۴ - سطح شیبدار ۱
۱۵ - سطح شیبدار ۲ (اصطکاک)
۱۶- سطح شیبدار ۳ (اصطکاک)
۱۷ - مثال از سطح شیب دار
۱۸ - تکانه یا اندازه حرکت
۱۹ - اهمیت کیسه هوا در ایمنی