در این پست ویدیو های آموزشی حرکت در دو بعد براتون آماده کردم که میتونید مبحث های  این ویدیو رو در زیر مشاهده کنید.

 

۰۱ - معرفی بردار مکان و مختصات دکارتی
۰۲ - معادله حرکت و معادله مسیر
۰۳ - مثال از معادله حرکت و معادله مسیر
۰۴ - بردار جابجایی و سرعت متوسط
۰۵ - سرعت لحظه ای در دو بعد
۰۶ - مثال از سرعت متوسط و لحظه ای
۰۷ - مفهوم شتاب در دو بعد...

۰۸ - شتاب لحظه ای
۰۹ - مثال از شتاب متوسط و لحظه ای
۱۰ - معرفی حرکت پرتابی
۱۱ - معادله حرکت پرتابی و نقطه اوج
۱۲ - معادله مسیر و برد حرکت پرتابی
۱۳ - مثال از حرکت پرتابی ۱
۱۴ - مثال از حرکت پرتابی ۲