شکل 3-4:الف) صفات اکتسابی یعنی صفات غیر ژنتیکی . از طرفی می دانیم فقط صفات وابسته به ژن ها موروثی هستند آنهم به شرطی که ژن های کنترل کننده آن صفات در سلول های جنسی (گامتها) موجود باشند .


 ب) لامارک از طرفداران سرسخت نظریه تکامل است و معتقد است که تغیر گونه ها نتیجه بر هم کنش بین آنها و محیط اطرافشان است . ج) اصول نظزیه لامارک عبارتند از :1- موجودات زنده ذاتاً استعداد سازش با محیط دارند .

 2- سازش موجودات زنده در جهت افزایش توان حیاتی و کارایی آنهاست .

3-صفات اکتسابی تبدیل به صفات ارثی می شوند .

د) نظریه لامارک در مورد پیداش زرافه های گردن دراز شامل مراحل زیر است :


1-گردن اجداد زرافه کوتاه بود و آنها برای رسیدن به برگ درختان مرتباً گردن خود را بالا می کشاندند .

 2- زرافه های نسل بعدی هم به دلیل کاهش گیاهان سطح زمین مجبور بودند گردن خود را بالاتر بکشند و همین کوشش موجب افزایش طول گردن آنها شده است و این سازش هر بار به نسل بعد منتقل می شد (ارثی شدن صفات اکتسابی ) و سرانجام تجمع این سازشها در طول نسل های مکرر موجب پدید آمدن زرافه های کنونی با گردن های دراز شده است .


ه) نظریه داروین در مورد پیدایش زرافه های گردن دراز :1- اجداد زرافه های امروزی در گذشته های دور احتمالاً گردنهایی به طول نامساوی داشتند و این تفاوتهای ژنتیکی (ارثی) بوده است یا به عبارتی تفاوتهای فردی بین افراد یک گونه بوده که منشاء ژنتیکی داشته اند .( هر چند داروین نتوانست علت این تفاوتهای فردی را توضیح دهد )

2- رقابت و انتخاب طبیعی سبب پیروزی نسل زرافه های گردن دراز که در استفاده از منابع موفق تر از گردن کوتاه ها بوده اند شد.

 3- تا آنکه بالاخره فقط زرافه های گردن دراز باقی ماندند .


شکل 2-4: الف)گالاپاگوس یعنی لاک پشت های غول پیکر و این جزایر حدود 5 میلیون سال پیش به وسیله آتش فشان ها ایجاد شده اند ، تعداد این جزایر 16 عدد می باشد که داروین به شش تای آنها مسافرت کرد .

ب) سهره آمریکای جنوبی که حشره خوار است و در مرکز دایره قرار دارد نیای اولیه چهار سهره موجود در محیط دایره که مربوط به جزایر گالاپاگوس هستند می باشند .


شکل 6-4:الف) کلم گل ،کلم برگ ، کلم پروکلی و کلم بروکسل همگی زیر گونه های (جمعیت های مختلف) گونهبراسیکا اولراسه می باشند و توانایی آمیزش با یکدیگر را دارند .

ب) منشاء گل کلم از گل آذین جانبی و منشاء کلم بروکلی از گل آذین انتهایی ( در برخی منابع جوانه ی انتهایی ) و منشاء کلم بروکسل از ساقه ( برخی منابع جوانه جانبی ) و منشاء کلم برگ از برگها می باشد .


ج)طرز قرار گرفتن گل ها بر روی ساقه گل آذین گل می گویند .


د)زاد آوری تولید مثل جنسی طبیعی را می گویند در حالی که زادگیری آمیزش دادن جانداران به صورت هدفدار و با دخالت آدمی را می گویند ( تلقیح مصنوعی )