تعادل در جمعیت ها

زنتیک جمعیت به برسی ژن های جمعیت می پردازد.در ژنتیک جمعیت به مجموع ژن های موجود در سلول های زایشی هر جمعیت خزانه ژنی گویند.

اصل هاردی واینبرگ:در جمعیت های بزرگ که در آنها آمیزش ها به صورت تصادفی صورت میگیرد نسبت الل های قالب به مغلوب ونسبت فراوانی افراد خالص به ناخالص در نسل های پی در پی ثابت است و تغییر نمیکند مگر آ« که تحت فشار نیرو یا نیرو های تغییر دهنده قرار گیرد که به نفع یا به زیان ماندگاری یک یا چند الل خاص عمل کند.

فرمول هاردی واینبرگ:

(p+q)⇒p2+2pq+q2                                                

الل غالب⇒A⇒q فراوانی نسبی الل غالب

الل مغلوب⇒a⇒q فراوانی نسبی الل مغلوب  

p2⇒فراوانی نسبی ژنوتیپ غالب خالص

2pq⇒فراوانی نسبی ژنوتیپ غالب ناخالص

q2⇒فراوانی نسبی ژنوتیپ و فنوتیپ مغلوب

عوامل موثر در برقرار ماندن تعادل هاردی-واینبرگ

1-جهش ژنی رخ ندهد 2-مهاجرت صورت نگیرد 3-جفت گیری به زنوتیپ و فنوتیپ افراد وابسته نباشد 4-جمعیت به قدری بزرگ باشد که بر اثر نوسانات تصادفی فراوانی الل ها تغییر نکند.(یعنی احتمال بقا و تولید مثل برای همه افراد یکسان باشد.)

عوامل تغییر دهنده ساختار ژنی جمعیت ها

1-جهش 2-شارش ژن 3-آمیزش غیر تصادفی(درون آمیزی-آمیزش همسان پسندانه-آمیزش ناهمسان پسندانه) 4-رانش ژن 5-انتخاب طبیعی

ادامه در پست های بعد....