قلب انسان به طور معمول در هر روز سی و شش میلیون و هفتصدو نودو دو هزار بار می تپد...

انرژی که از قلب انسان در هر دوازده ساعت منتشر می شود برای بلند کردن یک وزنه 65 تنی کافی است.

سرعت خونی که قلب پمپاژ می کند 7500 کبلومتر در ساعت سرعت دارد

یعنی می شود مسیر بین تهران و نیویورک را در یک ساعت پیمود...

قلب در هر سال دو میلیون ششصد هزار لیتر خون را پمپاژ می کند که برای حمل آن حدود 81 تانکر بزرگ لازم است.

ماهیچه های قلب جزء ضعیف ترین ماهیچه های بدن هستند پس چگونه چنین کار عظیم و سنگینی را انجام می دهند آن هم بدون استراحت!

به راستی کدام فلز را می شناسید که سالی 36 میلیون بار به هم ساییده شود ولی از بین نرود؟

چه کسی به ماهیچه های قلب دستور داده که شما حق استراحت ندارید؟

سپاس پروردگارم...

وقتی هوش بیکران الهی آن قدر با نظم و تدبیر قلبم را هدایت می کند قبل از این که خواسته باشم

پس چگونه نا امید باشم از امور زندگیم 

همه را به هشو بیکگران الهی می سپارم تا خود همه امورم را تدبیر و رهبری کند

سپاس ای خدا رحتمگر دارای عرش عظیم