پیش دانشگاهی:

پروتئین سازی (سراسری آزاد -  سنجش)

رونویسی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

تنظیم بیان ژن (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش

جهش ( آزاد -  سنجش)

مهندسی ژنتیک (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

پیدایش زندگی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

تغییر گونه های زنده (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش

ژنتیک جمعیت (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

پویایی جمعیت (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 رفتار شناسی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

شارش انرژی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

ویروس،باکتری،قارچ (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

آغازیان (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

زیست2:

دستگاه ایمنی (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

دستگاه عصبی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

دستگاه حسی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

دستگاه هورمونی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

مواد وراثتی (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

تقسیم سلولی (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

تولید مثل جنسی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

رشد و نمو جانوران (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

ژنتیک و خاستگاه آن (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

تولید مثل گیاهان (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

رشد و نمو گیاهان (سراسری آزاد سنجش)

تنظیم رشد و نمو گیاهان (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

زیست1:

رده بندی جانداران (سراسری آزاد سنجش)

مولکولهای زیستی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

سلول (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش

بافتهای جانوری (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

دستگاه گوارش (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

دستگاه تنفس جانوران (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

دستگاه گردش مواد (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

تنظیم محیط داخلی کلیه (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

حرکت و دستگاه حرکتی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

بافتهای گیاهی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

تغذیه گیاهی (سراسری آزاد -  سنجش)

انتقال مواد در گیاهان (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

دفع مواد زائد در گیاهان ( آزاد خارج از کشور - سنجش)

حرکت در گیاهان (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)