این دانشگاه فعالیت آموزشی خود را با پذیرش دانشجو در 6 رشته کارشناسی و دبیری مشتمل بر مهندسی عمران، مکانیک، صنایع، دبیری ریاضی و دبیری فیزیک، دبیری ادبیات فارسی از مهر سال 1371 آغاز نموده است. در این خصوص تعداد دانشجویان دانشگاه در سال تحصیلی 80- 79 بالغ بر 300 نفر خواهد شد که در رشته‌های فوق و همچنین فیزیک کاربردی- ریاضی محض- زیان و ادبیات مشغول به تحصیل خواهند شد.

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه

ردیف

گروه تحصیلی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال تحصیلی

84- 83

83- 82

82- 81

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

1

علوم انسانی

ادبیات فارسی

کارشناسی

64

22

75

24

94

29

2

علوم انسانی

مشاوره

کارشناسی

30

23

54

40

18

10

3

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

62

68

75

64

55

52

4

علوم انسانی

مدیریت گمرک

کارشناسی

11

34

18

27

25

66

5

علوم پایه

ریاضی

کارشناسی

21

41

75

43

76

47

6

علوم پایه

فیزیک

کارشناسی

41

38

57

55

55

51

7

علوم پایه

زمین‌شناسی

کارشناسی

45

31

10

9

60

31

8

فنی و مهندسی

برق

کارشناسی

1

83

-

46

2

79

9

فنی و مهندسی

صنایع

کارشناسی

27

55

42

86

40

92

10

فنی و مهندسی

عمران

کارشناسی

42

67

37

87

33

98

11

فنی و مهندسی

کشاورزی

کارشناسی

93

22

66

30

96

27

12

فنی و مهندسی

مکانیک

کارشناسی

3

21

21

110

25

100

 

 

تعداد دانشجویان شبانه به تفکیک رشته تحصیلی

ردیف

گروه تحصیلی

رشته تحصیلی

سال تحصیلی

84- 83

83- 82

زن

مرد

زن

مرد

1

فنی و مهندسی

مکانیک

13

38

7

19

2

فنی و مهندسی

کشاورزی

27

10

18

3

3

فنی و مهندسی

صنایع

18

29

10

14

4

فنی و مهندسی

عمران

20

28

10

1

5

علوم پایه

ریاضی

38

5

18

8

6

علوم پایه

فیزیک

24

15

14

11

7

علوم پایه

زمین‌شناسی

22

20

11

12

8

علوم انسانی

مدیریت صنعتی

22

20

10

10

9

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

25

18

13

1

10

علوم انسانی

ادبیات

23

11

16

4

11

علوم انسانی

مشاوره

21

14

15

-

12

علوم پایه

زیست

10

10

-

-

13

فنی و مهندسی

ساختمان

18

16

-