دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، اولین دانشگاه تخصصی در ایران است. این دانشگاه در سال 1326 تحت عنوان آموزشگاه جنگل و مرتع تأسیس شد. به دنبال روند رو به رشد آموزشگاه، در سال 1354 به مدرسه عالی منابع طبیعی با سه رشته جنگل‌داری، مرتع و حفاظت خاک تغییر نام داد. در سال 1360 مدرسه عالی منابع طبیعی تحت عنوان دانشکده منابع طبیعی تحت پوشش دانشگاه مازندران قرار گرفت. براساس مصوبه شورای گسترش، در سال 1365 این دانشگاه با پیوستن به آموزشکده کشاورزی گنبد یک مؤسسه مستقل با عنوان مجتمع کشاورزی و منابع طبیعی و سپس در سال 1371 به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تغییر نام داد.

 

اطلاعات کلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سال تأسیس

1336

سال تبدیل به دانشگاه

1371

تعداد دانشکده‌های موجود

10 دانشکده

تعداد مراکز تحقیقاتی

ندارد

تعداد رشته‌های کاردانی موجود

4 رشته

تعداد گروه‌های آموزشی

20 رشته

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علوم کشاورزی گرگان به تفکیک گروه آموزشی

(براساس اطلاعات سال 1384)

ردیف

نام گروه

نام دوره

جمع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1

زیست‌شناسی

-

321

19

-

340

2

زمین‌شناسی

-

140

-

-

140

3

ریاضی

-

60

-

-

60

4

آمار و کامپیوتر

9

92

-

-

101

5

شیلات

-

132

21

10

163

6

محیط زیست

-

126

-

-

126

7

مرتع

-

127

12

9

148

8

آبخیزداری

-

127

16

-

163

9

جنگلداری

-

114

32

-

146

10

چوب و کاغذ

-

110

32

-

142

11

علوم و صنایع غذایی

-

136

-

-

136

12

علوم دامی

-

253

24

4

281

13

خاک‌شاسی

-

141

21

-

162

14

گیاه‌پزشگی

-

174

21

-

195

15

باغبانی

-

207

4

-

211

16

زراعت

-

140

21

3

164

17

آبیاری

-

133

-

-

133

18

تولیدات دامی

55

145

-

-

200

19

تولیدات گیاهی

58

-

-

-

58

20

منابع طبیعی

152

265

-

-

417

21

جمع

274

2943

223

26

3466

جمع کل

3466

 

 

 

تعداد کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1382

 

کارکنان

کارکنان پیمانی

جمع

زیر دیپلم

39

5

44

دیپلم

48

0

48

فوق دیپلم

15

1

16

لیسانس

62

0

62

فوق لیسانس

14

0

14

جمع

187

6

193

 

 

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان سال 1383

مقالات

تعداد

مقالات علمی پژوهشی

46

مقالات علمی ترویجی

4

مقالات ISI

11

مقالات ارایه شده در همایش‌های داخلی

43

مقالات ارایه شده در همایش‌های جهانی

42

جمع

146