دانشگاه بجنورد در سال ١٣٨٤ با نام دانشکده‌ی فنی و مهندسی شروع به فعالیت کرد. در همان سال با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی به دانشگاه بیرجند تغییر نام داد. این دانشگاه اکنون دارای سه رشته‌ی مهندسی شهرسازی، مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر است که به تربیت دانشجو مشغول هستند.