جزوه زیست شناسی کاری از موسسه گزینه 2 شامل تست های طبقه بندی شده سال چهارم میباشد که به  شرح زیر میباشد.

چهارم:فصل های ۱ و ۲

سوم:فصل های ۴ تا ۶