روایت نمودست آقای لاووازیه         که اکسیژن اندر اسید ، عنصر اصلیه
 
چو شد مشتبه سر آن HCl           در الفاظ لاووازیه شد خجل
 
بگفتا که دیوی بود هیدروژن           در اصل اسیدی ، نه آن اکسیژن
 
همان هیدروژن کو شود جانشین    فلز را به مجلس چو شد همنشین
 
نه هر هیدروژن بود منظور او           اتانول یکی داشت از دید او
 
بداد آن یکی را به سدیم چه زود !   که سدیم اتوکسید را وانمود !  
 
در این انجمن گاز را راه نیست !      اتوکسید هم ، اهل پرواز نیست !